• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Preventieadviseur basiscursus niveau 3

Preventie: van theorie naar praktijk!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 3?

cursus preventieadviseur

In deze cursus preventieadviseur krijgt u alle wettelijk verplichte info van de Codex en welzijnswet mee, maar dan op een praktisch en pragmatische manier.

PREVENTIEADVISEUR WORDEN

Elke preventieadviseur komt in zijn of haar dagelijks werk regelmatig met de welzijnswet in aanraking. Juist daarom vormt deze wet en alle andere wettelijke verplichtingen van een preventieadviseur de basis van de opleiding preventieadviseur niveau 3. De basiskennis van deze juridische informatie is absoluut noodzakelijk om volwaardig als preventieadviseur veiligheid te functioneren. Deze verplichte leerstof en wetgeving heeft de naam saai te zijn. Om dit vooroordeel het hoofd te bieden, biedt onze opleiding preventieadviseur potentiële deelnemers een andere benadering aan. Wij kiezen bewust voor een praktische, pragmatische en inspirerende aanpak.

PREVENTIEADVISEUR OPLEIDING

De opleiding preventieadviseur niveau 3 is een basisvorming voor elke medewerker met affiniteit en enige verantwoordelijkheid voor het preventiebeleid en de veiligheid binnen een bedrijf. Niveau III is ontwikkeld specifiek voor medewerkers die niet aan de verplichting om de cursussen preventieadviseur niveau 1 of preventieadviseur niveau 2 te volgen. Ben ook jij in dit geval? Dan kies je voor de opleiding preventieadviseur niveau 3.

Deze cursus is ook aanbevolen voor alle geïnteresseerden en betrokkenen die op werkgebied te maken krijgen met de praktische uitvoering van het preventiebeleid en de reglementen met betrekking tot de veiligheid. Hierbij denken we specifiek aan leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Tijdens deze opleiding preventieadviseur word je wegwijs gemaakt in de filosofie achter het huidige preventiebeleid en kom je meer te weten over de wettelijke aansprakelijkheid van alle betrokken partijen.

Om voldoende veiligheid op het werk te kunnen waarborgen is het onontbeerlijk dat alle preventieadviseurs tenminste over voldoende basiskennis beschikken. De opleiding preventieadviseur niveau 3 garandeert deze kennis met betrekking tot het welzijn op het werk.

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 3

De opleiding preventieadviseur niveau 3 bestaat uit een verplicht minimum van 40 opleidingsuren. In de praktijk worden deze gespreid over 6 dagen, waarbij we dagelijks een praktische module behandelen.

Een eindwerk is bij deze praktijkopleiding preventieadviseur niet verplicht. Samen met de andere deelnemers in de groep los je in de plaats daarvan een concreet probleem met betrekking tot de veiligheid op je werk op.

De opleiding preventieadviseur niveau 3 sluiten we standaard af met het VCA-VOL examen zodat je na het volgen van de cursus meteen ook dit VCA-certificaat op zak hebt.
 

In elke onderneming en dus ook in KMO’s dient volgens de Belgische wetgeving een Preventieadviseur aangesteld te worden.

Alle preventieadviseurs moeten minstens over voldoende basiskennis (niveau III) met betrekking tot het welzijn op het werk beschikken.

Na deze basiscursus kan u later verder groeien naar Preventieadviseur niveau II en Preventieadviseur niveau I.

Klik hier voor een volledig overzicht rond de verschillende niveau's van preventieadviseur.

De minimum verplichte 40 uur opleiding spreiden we over halve of volle dagen.

Het programma van deze training kan per vestiging verschillen, maar volgende onderwerpen komen steeds aan bod:

De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in hoofdstuk II van deze titel te kunnen vervullen. Deze kennis heeft inzonderheid betrekking op (Boek 2, Titel 1, Art. II.1-20):

 1. De technieken in verband met de risicoanalyse
 2. Coördinatie van preventieactiviteiten: in de interne dienst; tussen de interne en externe dienst en met de werkgevers en werknemers van ondernemingen van buitenaf die in de eigen onderneming werkzaamheden uitvoeren
 3. De maatregelen in verband met de hygiëne op de arbeidsplaatsen
 4. De organisatie van de eerste hulp bij werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden en de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar
 5. De opdrachten van de preventieadviseurs bedoeld in Boek 2, titel 7
 6. De wijze van verslaggeving

Welzijn op het werk

 • Waarom welzijn op het werk? Ongevallen voorkomen
 • Wetgeving welzijn op het werk: waar en hoe terugvinden
 • Dynamisch risicobeheersingssysteem in de praktijk
  • Globaal preventieplan
  • Jaarlijks actieplan
 • Rol van de verschillende partners in het preventiebeleid:
  • Werkgever en hiërarchische lijn
  • Externe dienst voor preventie & bescherming op het werk
  • Comité voor preventie & bescherming op het werk
  • Externe diensten voor technische controles
  • Inspectiediensten
 • Taken en verplichtingen van de preventieadviseur
 • Gevaaridentificatie en risicobeheersing: praktische oefeningen
 • Keuze van preventiemaatregelen op basis van de preventiehiërarchie

Brandbestrijding

 • Brandvoorkoming en brandbestrijding
 • Aankoopprocedure van arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Noodplanning en organisatie van eerstehulpverlening
 • Ergonomie
 • Psychosociale aspecten, stress & burn out

Specifieke risico's

 • Elektrische installaties
 • Mechanische risico's en machines
 • Werken met derden en uitzendkrachten
 • Mobiele arbeidsmiddelen, arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en intern verkeersplan
 • Gevaarlijke producten
 • Omgevingsfactoren (lawaai, temperatuur, verluchting, ...)

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theorie met toegepaste praktijksessies
 • Volledige dag training duurt 7 uur
 • Getuigschrift Preventieadviseur Niveau 3
Opleiding erkend als beroepsopleiding voor betaald educatief verlof (ODB-0000114)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

“De preventieadviseurs die een basiscursus hebben gevolgd bij een instelling die voorkomt op een door de Minister bekend te maken lijst van cursussen, worden geacht te hebben voldaan aan de vereiste van de basiskennis bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.”  (Codex boek II, titel 4)

 • Alle preventieadviseurs moeten minstens beschikken over voldoende basiskennis (niveau III) met betrekking tot het welzijn op het werk
 • Deze trainingen zijn voornamelijk bedoeld voor preventieadviseurs die niet verplicht zijn om een aanvullende vorming te volgen (niveau I, II)
  • hetzij omdat zij werken in bedrijven die behoren tot groep C
  • hetzij omdat zij niet de leiding hebben van een interne dienst in bedrijven van de groepen A of B
 • Als zij een dergelijke cursus hebben gevolgd, worden zij geacht om over de nodige basiskennis te beschikken

“Om op de in artikel 23 bedoelde lijst te kunnen worden opgenomen, moeten de instellingen die de basiscursus verstrekken met het oog op het verwerven van de basiskennis bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de inhoud van de cursus moet beantwoorden aan de bepalingen van Boek 2, Titel 1, Art. II.1-20 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
 • beschikken over en zich ertoe verbinden alleen een beroep te zullen doen op lesgevers die praktijkervaring hebben in de onderwezen materies;
 • zich ertoe verbinden dat de basiscursus minimum 40 uren bestrijkt;
 • over de gepaste middelen beschikken, inzonderheid leslokalen en lesmateriaal;
 • zich ertoe verbinden aan de cursisten die de cursus hebben gevolgd, een getuigschrift van deelname af te leveren

Klik hier voor een volledig overzicht rond de wetgeving van preventieadviseur.

Preventieadviseur Training
Preventieadviseur Cursus
Preventieadviseur Opleiding

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.