• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Asbest basiskennis inventarisatie icon arrows

Behaal nu uw officieel certificaat als asbestdeskundige


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING BASISKENNIS ASBEST INVENTARISATIE?

Opleiding asbestdeskundige

Vanaf 2022 is de opmaak van een asbestinventaris door een erkend expert verplicht bij verkoop van een woning.

Het aantal asbestinventarisattesten wordt geschat op 250.000 per jaar.

OVAM zoekt hiervoor 2000 erkende asbestdeskundigen, waarvan de helft al bij opstart van het systeem moet erkend zijn.

Interesse om ook erkend asbestdeskundige te worden?

Start dan met deze training basiskennis asbest.

Dag 1: asbest basiskennis geeft een antwoord op de vragen wat is asbest? Wat zijn de eigenschappen en gevaren? Hoe werk je veilig met asbest?

Dag 2: asbest wetgeving en basiskennis inventarisatie bespreken we specifieke Belgische, Vlaamse, Brusselse en Waalse wetgeving rond asbestinventarisatie. Daarna bekijken we het uitvoeren van monsternames en het stappenplan voor het opstellen van de asbestinventaris.

Dag 3: asbest inventarisatie: praktijk (optioneel). In deze praktijkdag oefenen we op het herkennen van asbest, trekken we zelf de beschermingskledij aan, nemen we een staal en leggen we een proefexamen af.

Asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen in een woning of gebouw. Het opmaken van een asbestinventarisattest is vanaf 2022 verplicht bij de verkoop van een woning.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige zal een geldig asbestinventaris kunnen opmaken en na de inspectie een rapport kunnen registreren in de centrale databankapplicatie bij de OVAM om een geldig asbestinventarisattest af te kunnen leveren.

Voor de materialen of onderdelen waar asbest in is verwerkt zal de asbestinventaris advies geven om het asbest veilig te beheren of te verwijderen. Er zijn twee soorten asbestinventarissen die een asbestdeskundige ter plaatste bij de inspectie van de woning of gebouw kan opmaken. Een niet-destructieve asbestinventaris en een destructieve asbestinventaris.

Een niet-destructieve asbestinventaris of de asbestinventaris type A beschrijft uitsluitend de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw.

Een destructieve asbestinventaris gaat een stap verder dan de niet-destructieve asbestinventaris en zal opgesteld worden voor dat er renovatiewerken plaatsvinden of voor dat het gebouw gesloopt wordt. Deze beschrijft alle rechtstreeks waarneembare materialen en ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Opleiding asbestdeskundige

Het volgen van de opleiding asbestinventarisatie is stap 1 om een erkend gecertificeerde asbestdeskundige te worden. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal als erkend expert een asbestinventaris kunnen opmaken na een inspectie ter plaatse.

Enkel een erkende asbestdeskundige zal de asbestinventaris kunnen opstellen en registreren in de centrale databank van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om zo het asbestattest te kunnen afleveren.

De basiscursus asbestdeskundige bestaat uit twee modules. De eerste module behandelt de asbest basiskennis van de cursist en de tweede module verdiept zich in de wetgeving rond asbestinventarisatie en het stappenplan voor het opstellen van de asbestinventaris.

Wetgeving asbestinventarisatie

De Vlaamse Regering wil al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. In de loop van 2022 zal hierbij een asbestattest verplicht worden bij de verkoop van een woning of gebouw dat gebouwd is voor 2001.

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om over een geldig asbestattest te beschikken. Bij verhuur is het de eigenaar die over een asbestattest moet beschikken, de huiseigenaar is verplicht om een kopie van het asbestattest te bezorgen aan de nieuwe huurders.

De verplichting om over een geldig asbestinventarisatieattest te beschikken vloeit voort uit het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering.

Certificaat asbestdeskundige

Het certificaat voor asbestdeskundige behalen, start met de training basiskennis asbestinventarisatie. Als gespecialiseerd opleidingsinstituut voor asbest deskundige organiseren we de opleiding in verschillende provincies over Vlaanderen voor zowel Belgische als Nederlandse kandidaat asbestdeskundigen.

Alle gebouwen gebouwd voor 2001 moeten uiterlijk tegen 2032 over een asbestinventaris beschikken.

Enkel gecertificeerde "asbestdeskundigen inventarisatie" mogen een geldig asbestinventarisattest opmaken. 

Dit gebeurt volgens het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

Een asbestdeskundige maakt de asbestinventaris op van het aanwezige asbest in woningen, bedrijfsgebouwen of in de werkzone van werkgevers.

De basiskennis rond asbest, inventarisatie en de verschillende wetgevingen maakt deel uit van het verplichte examen.

Een aanrader voor iedereen actief in EPB-verslaggever, immobiliën, immo-kantoren, vastgoedverkopers, syndicus, notarissen, advocaten, architecten, ...

Opgelet: ook de asbestdeskundigen erkend in Nederland moeten een Belgisch persoonscertificaat als asbestdeskundige inventarisatie behalen!

Erkenning als gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie

Wenst u gecertificeerd worden als asbestdeskundige inventarisatie? Dan volgt u onderstaand traject:

 1. Training basiskennis asbest inventarisatie
 2. Verplichte theorie en praktijk opleiding rond de OVAM werkingsprocedure: standaard inspectieprotocol, registratie en rapportering centrale databank applicatie (concrete inhoud nog niet gekend)
 3. Eindexamen rond basiskennis asbest, asbestinventarisatie en OVAM werkingsprocedure
 4. Persoonscertificaat en procescertificaat voor bedrijven door een erkende certificatie-instelling

ASBEST: BASISKENNIS (dag 1)

 • Wat is asbest?
  • Oorsprong geografisch
  • Geschiedenis: belangrijke mijlpalen
  • Economisch succesverhaal
  • Soorten: verschillende hoofdgroepen met hun kenmerken
 • Eigenschappen van asbest
  • Fysisch en chemische eigenschappen
  • Verband en typische toepassingen
  • Hechtgebonden versus niet hechtgebonden asbest
  • Soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten
  • Gebruik in installaties en gebouwen
 • Gevaren van asbest: gezondheidsrisico’s
  • Soorten ziektes en latentietijd
  • Soorten blootstelling: professioneel, secundair, omgeving
  • Aanleidingen tot blootstelling aan asbest: handelingen, momenten, locatie, incidenten en calamiteiten

Opgelet: ook de huidige deskundigen die sloopopvolgingsplannen opstellen moeten in de toekomst een certificaat als asbestdeskundige inventarisatie halen.

ASBEST: WETGEVING EN BASISKENNIS INVENTARISATIE (dag 2)

 Asbest: wetgeving en bevoegdheden in België

 • Verschillende definities van asbest
 • Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • Federale arbeidswetgeving: Codex over het welzijn op het werk
 • Vlaamse milieuwet- en regelgeving:
  • Vlarem II
  • Vlarema
  • Materialendecreet
  • Sloopopvolgingsplan: wanneer en door wie opgemaakt
 • Vlaamse gezondheidsregelgeving
 • KB 23-10-2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest)
 • Brusselse milieuwetgeving: besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering rond de bescherming van het leefmilieu en publiek bij renovatie sloop en asbestwerven

Asbest inventarisatie: wetgeving en bevoegdheden in België

 • Verschillende definities van asbest inventarisatie
 • Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • Nieuwe verplichting asbestinventaris: wanneer en door wie?
  • Werkgever
  • Arbeidsplaatsen: intern en extern (bij derden)
  • Specifieke rollen bij mede-eigendom: VME en syndici
 • Verschillende soorten asbestinventarissen volgens Belgische, Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgeving
  • Destructief versus niet-destructief
  • Vorm- en inhoudseisen
  • Inspanningsverplichting
  • Inspectiebeperking
 • Hoe een asbestinventaris opstellen in het kader van:
  • Sloopopvolgingsplan volgens Vlarema
  • Werkgevers volgens Codex over het welzijn op het werk
  • Volgens Brusselse milieuwet- en regelgeving: vastgelegd formulier
 • Opstellen asbestinventaris: stappenplan
  • Voorbereidend onderzoek
  • Werkvoorbereiding en strategie rondgang
  • Materiaal voor monsternames en PBM’s
  • Rondgang, visuele gebouwinspectie en staalnames
  • Inventarisatie asbestverdacht en asbesthoudende materialen
  • Beoordeling van hun materiaaltoestand
  • Beoordeling van blootstellingsrisico’s door hun aanwezigheid
 • Uitvoeren van monsternames
  • Wanneer verplicht of niet-verplicht?
  • Verschillende types
  • Hoe voer ik veilig een monstername uit?
  • Uitvoering in de praktijk
  • Welke waarnemingen noteer ik?
 • Analysemethoden
  • Overzicht erkende labo’s
  • Beschrijving analysemethoden
  • Soorten: voor- en nadelen
  • Begrijpen en interpreteren van de resultaten
  • Grenswaarden concentratie asbestvezels volgens de verschillende wetgevingen

Asbest verwijdering: wetgeving en bevoegdheden in België

 • Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • Risicobeoordeling
  • Risico versus gevaar
  • Risico beheersmaatregelen
  • Principe van risicobeoordeling
  • Verschillende risico-evaluatiemodellen
  • Asbestbeheerprogramma
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
  • Belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken
  • Vereisten inzake het gezondheidstoezicht
  • Dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Rol, keuze, beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis van het gebruik van ademhalingstoestellen
  • Noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats
  • Ontsmettingsprocedures
  • Welke meldingsplicht?
 • Soorten methodes voor asbestverwijdering volgens Codex over het welzijn op het werk
  • Eenvoudige handelingen
  • Couveusezak
  • Hermetische zone
 • Verantwoordelijkheden voor keuze van werkmethode
 • Verwijdering van afvalstoffen

ASBEST: INVENTARISATIE IN DE PRAKTIJK (dag 3)

 • Opdracht 1: Herkenning asbestverdachte materialen op foto en fysieke materiaalstalen
 • Opdracht 2: Persoonlijke bescherming en staalname materiaalmonster en kleefmonster
 • Opdracht 3: Proefexamen

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Theoretische training met praktijkvoorbeelden
 • Gebaseerd op de toetstermen uitgeschreven door de OVAM
 • Hand-outs worden niet afgedrukt
 • Bij de training ontvangt u het handboek "Asbest: niet wachten tot het stof gaat liggen"
 • U krijgt ook toegang tot het E-learning platform met veel extra info

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • De nieuwe wetgeving rond de invoering van het asbestattest is voorzien in de loop van 2021 via een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema

Asbest Huis Plaatsen Woning
Asbest Verboden Daken
Asbest Herkennen Cursus

* opleiding is erkend bij BIV ( 6 uur per dag)

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 9.1 uit 10 op basis van 6482 beoordelingen.