Wetgeving EHBO (Codex boek I, titel 5)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

  • Hulpverlener: werknemer die de eerste hulp op de arbeidsplaats verleent en die daartoe tenminste de vorming en de bijscholing heeft gevolgd bedoeld in afdeling IV, die aangepast zijn aan de risico’s inherent aan de activiteiten van de werkgever

SAMENGEVAT

  • Werkgever bepaalt het aantal hulpverleners en hun kwalificatie.
  • Hulpverleners volgen een verplichte basistraining van minimum 15 uur waarvan de inhoud werd vastgelegd in bijlage van het KB.
  • Maximaal 15 cursisten per training
  • Hulpverleners volgen verplicht een jaarlijkse (uitzonderlijk 2-jaarlijkse) bijscholing van 4 uur
  • Training enkel mogelijk via de officiële trainingscentra

EERSTE HULP DIE VERSTREKT WORDT AAN WERKNEMERS DIE SLACHTOFFER WORDEN VAN EEN ONGEVAL OF DIE ONWEL WORDEN (Codex boek I, titel 5)

“De werkgever bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken.”

“§ 1. In de ondernemingen die, krachtens artikel II.1-2, ingedeeld worden in groep A, B of C, voorziet elke werkgever, in toepassing van artikel I.5-3, § 1, eerste lid, 3°, na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité, een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen, in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse duur van de arbeid.
§ 2. In de ondernemingen die, krachtens artikel II.1-2, ingedeeld worden in groep D, wordt de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers."
 
BASISTRAINING HULPVERLENER
 
“De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en de vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten”
 
“De basiskennis en –vaardigheden hebben betrekking op de doelstellingen, opgenomen als bijlage. De specifieke kennis en vaardigheden hebben betrekking op het verstrekken van eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval dat verband houdt met risico’s die inherent zijn aan een specifieke activiteit van de werkgever en waarvoor de basiskennis en –vaardigheden inzake eerste hulp ontoereikend zijn.”
 
In bijlage van het KB worden de basiskennis en vaardigheden in detail omschreven. In elke officiële training moet de inhoud van de cursussen aan de drie doelstellingen in de bijlage en de best beschikbare praktijken beantwoorden.
  • Basisprincipes
  • Ondersteunen van de vitale functies
  • Andere afwijkingen
“De cursus moet gevolgd worden bij een instelling die voorkomt op de lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken, gepubliceerd door de Algemene directie HUA. De instellingen moeten de cursus derwijze organiseren dat hij minimum 15 lesuren omvat, de pauzes niet inbegrepen, waarbij respectievelijk minimaal 3 lesuren gewijd worden aan doelstelling 1, 6 lesuren aan doelstelling 2 en 6 lesuren aan doelstelling 3. Het aantal cursisten per lesgever en per les beperken tot maximaal 15.”
 
BIJSCHOLING HULPVERLENER
 
“De werknemers die met vrucht een vorming en een jaarlijkse bijscholing inzake de basiskennis en –vaardigheden en de specifieke kennis en vaardigheden, nodig voor het verstrekken van de eerste hulp, hebben gevolgd; worden vermoed te beschikken over de kennis en vaardigheden. 
 
“In afwijking van het eerste lid, kan de bijscholing om de twee jaar plaatsvinden, op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat een bijscholing georganiseerd om de twee jaar geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden waarover de werknemers die hij als hulpverlener heeft aangeduid in toepassing van dit besluit, moeten beschikken. Wanneer een werknemer aangeduid als hulpverlener niet heeft kunnen deelnemen aan een voorziene bijscholingssessie, moet hij een andere bijscholingssessie volgen binnen de 12 maanden die volgen op de oorspronkelijk voorziene bijscholing. Indien hij tijdens deze periode niet heeft kunnen deelnemen aan een andere sessie, wordt deze werknemer niet langer geacht over de nodige kennis en vaardigheden te beschikken.”
 
“De organisatie van jaarlijkse bijscholingen, die minimaal 4 lesuren omvatten en gericht zijn op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of –kennis. Het aantal cursisten per lesgever en per les beperken tot maximaal 15.”
 
Het certificaat blijft geldig zolang de jaarlijkse bijscholing wordt gevolgd. Wanneer de hulpverlener niet tijdig op bijscholing gaat, moet de volledige basisopleiding opnieuw worden gevolgd.

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.