Wetgeving chemische agentia (Codex boek VI, titel 1)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

 • Chemisch agens: elk chemisch element of verbinding in zuivere vorm of in een mengsel. Deze agentia komen voor in de natuur, worden gebruikt of komen vrij bij een beroepsactiviteit
 • Gevaarlijke chemisch agens: hebben omwille van hun intrinsieke eigenschappen, een nadelige invloed op mens en milieu. Algemeen kunnen we stellen dat een product als gevaarlijk wordt gezien als het in kleine hoeveelheden belangrijke schade kan aanbrengen aan de mens, de installaties of het milieu. Water bijvoorbeeld heeft al mensenlevens gekost en veel schade toegebracht, maar in deze context is dit geen gevaarlijk product
 • Stoffen: chemische elementen en hun verbindingen met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit van het product en alle onzuiverheden ten gevolge van het productieproces, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd
 • Mengsels: oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen
 • Blootstelling: de mate waarin er contact is van het lichaam met het chemisch agens via volgende toegangswegen: ademhalingsstelsel, de huid en de slijmvliezen of het spijsverteringsstelsel
 • Risico: de waarschijnlijkheid dat in de omstandigheden waarin het gebruik of de blootstelling plaatsvindt, een mogelijk schadelijke situatie ontstaat
 • Gevaar: de intrinsieke eigenschap van een chemisch agens die schade kan veroorzaken
 • MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie van een (schadelijke) stof
 • LD50: de hoeveelheid van een stof die bij 50% van een populatie tot de dood leidt
 • VIB: veiligheidsinformatiebladen
 • MSDS: Material Safety Data Sheets
 • eSDS: Extended safety data sheets
 • REACH: Registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen
 • CLP: Classification, labelling en packaging staat voor de etikettering en indeling van producten in klassen

SAMENGEVAT

 • De werkgever gaat na of er gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats aanwezig kunnen zijn
 • In dat geval documenteert hij de risico’s voor de veiligheid en gezondheid in een risico-evaluatie
 • De werknemer heeft toegang tot de veiligheidsinformatiebladen
 • De werkgever neemt de nodige preventiemaatregelen zodat de risico’s tot een minimum worden verkleind
 • Sommige chemische agentia zijn zonder vergunning verboden op de werkvloer
 • De betrokken werknemers krijgen opleiding en informatie over mogelijke maatregelen om zichzelf en anderen op de arbeidsplaats te beschermen
 • Deze informatie wordt telkens bij een wijziging van de omstandigheden aangepast

BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS TEGEN DE RISICO’S VAN CHEMISCHE AGENTIA OP HET WERK (Codex boek VI, titel 1)

"De werkgever draagt er zorg voor dat het Comité en de betrokken werknemers worden voorzien van opleiding en informatie over passende voorzorgsmaatregelen om zichzelf en de andere werknemers op de arbeidsplaats te beschermen. Deze voorlichting:

 1. Wordt verstrekt op een wijze die past bij de uitslag van de risico-evaluatie: dit kan variëren van mondelinge communicatie tot individueel onderricht en opleiding, ondersteund met schriftelijke informatie, afhankelijk van de aard en de omvang van het risico dat is gebleken bij de in voornoemde bepalingen voorgeschreven evaluatie;
 2. Wordt steeds aangepast aan gewijzigde omstandigheden”.

REACH-VERORDENING (18-12-2006)*

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen

Deze verordening voorziet dat de producenten, importeurs en gebruikers moeten beschikken over gegevens over de eigenschappen van die stoffen en over de risico’s voor de gezondheid en het milieu. De producenten en importeurs krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid voor het beheersen van de risico’s. REACH legt ook op dat de industrie alle bestaande en alle nieuwe stoffen registreert bij een nieuw hiertoe opgericht Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

* Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 en bijbehorende bijlagen werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

CLP-VERORDENING (16-12-2008)

CLP staat voor Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels. Deze term wordt gebruikt om een onderscheid te maken met het mondiale Globally Harmonised System (GHS) dat grotendeels gelijklopend is

De verordening voorziet in indelings-, etiketterings- en verpakkingsregels voor stoffen en mengsels. CLP heeft een grote impact op downstreamusers zoals formulatoren die deze stoffen en mengsels op de markt brengen

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.