Wetgeving CBM en PBM (Codex boek IX, titel 2 en Codex boek V, titel 2)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

 • PBM: Persoonlijk beschermingsmiddel, iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.
 • CBM: Collectief beschermingsmiddel, elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen.

SAMENGEVAT

 • Werkgever bepaalt de omstandigheden van gebruik
 • Gebruik overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
 • Werkgever zorgt voor voldoende informatie en instructie
 • Werkgever zorgt voor trainingscursus voor het gebruik van de PBM

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (Codex IX, titel 2)

 • "De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder een PBM gebruikt moet worden, inzonderheid wat betreft de duur van het dragen.
  Deze omstandigheden worden bepaald in functie van de ernst van het risico, de frequentie van
  de blootstelling aan het risico en de kenmerken van de werkpost van iedere werknemer afzonderlijk, alsmede van de doeltreffendheid van het PBM."
 • "Telkens een PBM ter beschikking wordt gesteld, waakt de werkgever erover dat de werknemers dit daadwerkelijk en juist gebruiken, inzonderheid rekening houdend met de instructies bedoeld in artikel IX.2-23.”
 • "De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en over instructies betreffende de op het werk aangewende PBM’s beschikken. Deze informatie en instructies moeten schriftelijk opgesteld worden en voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn.”
 • "De werkgever zorgt voor een opleiding en organiseert, in voorkomend geval, een trainingscursus voor het gebruik van de PBM.”

Bij de introductie van PBM’s is het nodig de werknemers hierover in te lichten en eventueel op te leiden. De opleiding dient om de werknemers voldoende te motiveren om de PBM’s daadwerkelijk te gebruiken. Voor bepaalde PBM’s ligt de gebruikswijze voor de hand en kan het volstaan de werknemers te informeren. Andere PBM’s vereisen een specifieke technische opleiding van de werknemers. Dan organiseert de werkgever een trainingscursus voor het gebruik van die PBM’s.

BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS TEGEN DE RISICO'S VAN LAWAAI (Codex boek V, titel 2)

"De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers die op de arbeidsplaats worden blootgesteld aan lawaai dat gelijk aan of hoger is dan de onderste actiewaarden voor blootstelling voorlichting en opleiding ontvangen inzake de risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai."

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE KEUZE, DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (Codex boek IX, titel 1)

 • "De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder een CBM moet gebruikt worden.”
 • "De CBM’s mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn ontworpen en “overeenkomstig de instructienota van de fabrikant.”
 • "De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers over adequate informatie en, in voorkomend geval, over instructies beschikken die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de werknemers over alle vereiste kennis beschikken betreffende het juiste gebruik van de CBM.”

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.