Besacc-VCA Risicovolle Taken

Info risicovolle taken (Besacc)

Alle medewerkers in risicovolle taken: kennis en vaardigheden
Risicovolle taken mogen enkel uitgevoerd worden door bekwame personen. Risicovolle taken zijn werkzaamheden die een verhoogd risico inhouden omwille van de gebruikte uitrusting, de werkmethoden of de omstandigheden. Voorbeelden zijn het werken in besloten ruimten of het aanslaan van lasten. Om uit te maken of een taak al dan niet risicovol is, wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Voor VCA-bedrijven geldt de verplichting om aan te tonen dat medewerkers die risicovolle taken uitvoeren hiervoor specifiek zijn opgeleid volgens de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Voor werken in de petrochemie is voor een aantal risicovolle taken een toetsing in een erkend examencentrum verplicht.

Register risicovolle taken
Het register werd gepubliceerd op 1 mei 2004. Het Register is sinds die datum beschikbaar op de website van vzw BeSaCC-VCA. Het Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. Het Register wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient te voldoen. Het doel van het Register is het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, opdrachtnemers (o.a. aannemers en uitzendbureaus) en Certificatie Instellingen over risicovolle taken en de eisen waaraan de inhoud en eventuele toetsing van trainingen en instructies dient te voldoen. Bij een risicovolle taak moet gedacht worden aan werken met risicovol gereedschap en werktuigen of het werken met risicovolle werkmethoden, of het werk dat wordt uitgevoerd in omstandigheden die risico's met zich meebrengen.
 

Welke werknemers moeten specifiek opgeleid zijn?
Zij die een risicovolle taak uitvoeren.

Welke taken zijn risicovol?
Dit dient te blijken uit de RIE (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie). Zie ook het stappenplan bij de documentatie.

Overgangsmaatregelen voor risicovolle taken met opgelegde toetsing via erkend centrum
Indien voor een risicovolle taak opgenomen in het register nog geen centrum erkend is of geen toetsing in de landstaal (NL of FR) mogelijk is, gelden enkel de opleidingseisen uit het register en niet de verplichte toetsing via een erkend centrum. Zodra er één erkend centrum is in een bepaalde taal, geldt een verplichte toetsing voor die taal.

Uitleg examens risicovolle taken (Praxis)

 • Besacc examens voor risicovolle taken staan autonoom en kunnen zonder voorafgaande training worden afgelegd
 • Eén- of meerdaagse trainingen van Praxis zijn een goede voorbereiding om te slagen
 • Lees hier het volledige examenreglement

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Deelnemers moeten medisch geschikt zijn om het examen af te leggen. Verantwoordelijkheid ligt bij deelnemer/werkgever, die organisatie van elke controle ontslaat
 • Deelnemer beheerst de taal van het examen
 • Deze voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer en de werkgever

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Deelnemer draagt altijd veiligheidskledij en de verplichte PBM’s
 • Veiligheidsschoenen
 • Werkkledij
 • Extra persoonlijke beschermingsmiddelen volgens jullie interne afspraken

 Theorie examens

 • Theorie examens worden bij Praxis afgenomen via de computer (beeldschermexamen) in de vooraf gekozen taal
 • Examen start niet later dan 30 minuten na het voorziene uur
 • Een externe examinator neemt het theorie examen af
 • Deelnemers worden op een objectieve manier volgens de BeSaCC-VCA risicovolle taken eindtermen getest:
  • Deelnemer krijgt 30 meerkeuzevragen, telkens met 3 antwoorden, waarvan 1 juist antwoord
  • Deelnemer krijgt hiervoor maximum 30 minuten tijd en is geslaagd met 15/30 correcte antwoorden (50%)
 • De vragen van het theorie-examen zijn vastgelegd door de toetstermen van Besacc VCA
 • Elke deelnemer krijgt een verschillende vragenlijst
 • Theorievragen worden willekeurig gesteld uit een poule van meer dan 8000 vragen, waaronder ook algemene vragen rond wetgeving, PBM, risicoanalyse, techniek of aanverwante machines
 • In een voorbereidende training worden niet alle theorievragen expliciet besproken. Veel zaken behoren tot de parate veiligheidskennis.
 • Vragen en vertalingen zijn geauditeerd door Cert-Up in het kader van de Qfor Safetyscan voor Besacc VCA
 • Vertalingen zijn opgesteld volgens het vier-ogen principe waarbij elke vertaling onafhankelijk wordt nagelezen
 • Deelnemers die een vraag niet begrijpen kunnen dit melden via de knop “Ik begrijp de vraag niet”, dit is geen mogelijk antwoord en dient enkel voor kwaliteitsopvolging
 • Jaarlijks worden de aangeduide vragen bekeken en herwerkt waar nodig
 • Deelnemer steekt hand omhoog bij vragen en op het einde van het examen
 • Opgelet! De examinator van het theorie examen mag enkel duiding geven bij de procedure van het examen. Het is absoluut verboden om deelnemers inhoudelijk te helpen.

Praktijkexamens

 • Elk praktijk examen omvat een reeks oefeningen opgesteld volgens de BeSaCC-VCA risicovolle taken eindtermen
 • Het checken van de vaardigheden en veiligheid voor het praktijkgedeelte gebeurt via observatie van de praktijkproeven
 • Examinator overloopt vooraf met de deelnemer de manier van examineren
 • 5 negatieve punten op je praktijkevaluatie is niet geslaagd
 • Tijdsduur is afhankelijk van discipline, omschreven in opleidingsfiche risicovolle taken en bij de praktijkoefeningen
 • Examen start niet later dan 30 minuten na het voorziene uur
 • Praktijk examens kunnen ter plaatse bij de klant indien de nodige infrastructuur aanwezig is om alle oefeningen uit te voeren
 • Klant ontvangt een infrastructuurchecklist voor planning van het examen
 • Dit is de lijst van materialen die minimum ter plaatse aanwezig moet zijn voor de organisatie van de praktijk training en/of examen
 • Indien iets niet aanwezig is, meldt de klant dit vooraf
 • Ofwel brengt Praxis het materiaal mee, ofwel organiseren we het examen in een locatie van Praxis 
 • Examinator controleert deze checklist voor opstart van het examen
 • Het ontbreken van nodige materialen kan aanleiding geven tot niet opstarten of stopzetten van de training of examen

Overzicht risicovolle taken

Documentatie

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.