Besacc-VCA Risicovolle Taken

Overzicht

Info Risicovolle Taken (RRT)

Alle medewerkers in risicovolle taken: kennis en vaardigheden
Risicovolle taken mogen enkel uitgevoerd worden door bekwame personen. Risicovolle taken zijn werkzaamheden die een verhoogd risico inhouden omwille van de gebruikte uitrusting, de werkmethoden of de omstandigheden. Voorbeelden zijn het werken in besloten ruimten of het aanslaan van lasten. Om uit te maken of een taak al dan niet risicovol is, wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Voor VCA-bedrijven geldt de verplichting om aan te tonen dat medewerkers die risicovolle taken uitvoeren hiervoor specifiek zijn opgeleid volgens de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Voor werken in de petrochemie is voor een aantal risicovolle taken een toetsing in een erkend examencentrum verplicht.

Register risicovolle taken
Het register werd gepubliceerd op 1 mei 2004. Het Register is sinds die datum beschikbaar op de website van vzw BeSaCC-VCA. Het Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. Het Register wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient te voldoen. Het doel van het Register is het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, opdrachtnemers (o.a. aannemers en uitzendbureaus) en Certificatie Instellingen over risicovolle taken en de eisen waaraan de inhoud en eventuele toetsing van trainingen en instructies dient te voldoen. Bij een risicovolle taak moet gedacht worden aan werken met risicovol gereedschap en werktuigen of het werken met risicovolle werkmethoden, of het werk dat wordt uitgevoerd in omstandigheden die risico's met zich meebrengen.
 

Welke werknemers moeten specifiek opgeleid zijn?
Zij die een risicovolle taak uitvoeren.

Welke taken zijn risicovol?
Dit dient te blijken uit de RIE (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie). Zie ook het stappenplan bij de documentatie.

Overgangsmaatregelen voor risicovolle taken met opgelegde toetsing via erkend centrum
Indien voor een risicovolle taak opgenomen in het register nog geen centrum erkend is of geen toetsing in de landstaal (NL of FR) mogelijk is, gelden enkel de opleidingseisen uit het register en niet de verplichte toetsing via een erkend centrum. Zodra er één erkend centrum is in een bepaalde taal, geldt een verplichte toetsing voor die taal.

Documentatie

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.