Hoe asbest verwijdering erkenning krijgen

Erkeninning asbestverwijderaar

Hoe vraag je je erkenning als asbestverwijderaar aan?

Als je asbest wil afbreken of verwijderen, moet je een erkenning aanvragen bij de Vlaamse overheid.
Hoe vraag je zo'n erkenning aan en hoe lang duurt zo'n procedure? 

 1. Welke voorwaarden zijn er?

 2. Hoe is de erkenningsprocedure?

 3. Wordt er toezicht gehouden en welke sancties bestaan er?

Dit nieuwsbericht is een samenvatting van de wetgeving. Wil je de volledige wetgeving nalezen? Lees het hier.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

 1. De aanvraag via aangetekend brief naar leidend ambtenaar HUA sturen (HUA: Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).
 2. Aanvraag vermeldt de soorten technieken voor de sloop- en verwijderingswerken. Onderstaande documenten moeten bijgevoegd worden:
 3. De algemene directie HUA gaat na of het dossier volledig is. Als de aanvraag onvolledig is, dan laat de directie binnen de 30 dagen weten welke stukken er ontbreken
 4. Als het dossier volledig is, gaat het naar de algemene directie TWW (Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk)
 5. Directie TWW gaat na of de technische en organisatorische bekwaamheden van de aanvraag overeenkomen met het ingediende dossier. Van dit onderzoek wordt er binnen de 60 dagen (na ontvangst dossier) een verslag opgesteld.
 6. De aanvrager verleent vrij toegang tot zijn lokalen aan de ambtenaren die het onderzoek uitvoeren. De aanvrager stelt alle nodige gegevens en documenten ter beschikking die nodig zijn voor de erkenning.
 7. De algemene directie brengt binnen 30 dagen na ontvangst van het verslag van onderzoek een advies uit.
 8. Bij negatief advies (niet ingaan op erkenning) heeft de aanvrager 30 dagen om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.
 9. De eerste erkenning wordt verleend voor twee jaar
 10. Elke aanvraag tot hernieuwing van de erkenning wordt ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de lopende erkenning ingediend.
 11. De hernieuwing van de erkenning wordt verleend voor een duur van maximum 5 jaar.

Toezicht en sancties

 • Wanneer er wordt vastgesteld dat de erkende onderneming niet voldoet aan een van de voorwaarden of verplichtingen, kan de ambtenaar een termijn vaststellen binnen welke de onderneming zich in regel moet stellen.
 • Wanneer wordt de erkenning ingetrokken?
  • wanneer de voorwaarden worden niet nageleefd worden
  • wanneer de onderneming werkzaamheden uitvoert waarvoor ze niet is erkend
  • wanneer bepaalde documenten, bewijsstukken en inlichtingen zijn gewijzigd zonder verwittiging van de directie HUA
  • wanneer de bepalingen van boek VI. titel 3-1 tot boek VI. titel 3.69 en boek X. titel 2-16, 1° niet worden nageleefd
 • Wanneer er beslist wordt om te schorsen of de erkenning in te trekken, treedt dit 3 maanden na ontvangst van de beslissing in werking.

Opleiding asbest bij Praxis

Cursus asbest nodig? Praxis verzorgt dit graag voor jou:

12/11/2019

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.